[text.skipToContent] [text.skipToNavigation]
Betingelser

 

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

 

Disse betingelsene er WJ Business Partner(heretter kalt selger) alminnelige betingelser for inngåelse av avtaler om salg og levering 
av maskiner, varer og tjenester. For spesialprodukter gjelder i tillegg særlige betingelser.
Ved inngåelse av avtale om kjøp, aksepterer kjøper disse betingelsene.

Les detaljer om betingelsene nedenfor:
 

Tilbud

Priser

Tegninger, beskrivelser, mål og konstruksjoner

Levering

Risikoovergang og forsikring

Installasjon

Utlån

Betaling

Salgspant

Leveringstid

Reklamasjoner

Returer

Utbedring av fabrikasjonafeil ved maskiner, installasjoner o.l.

Ansvar

Emballasjeavgift

Miljøgebyr

Voldgift

 

 

Tilbud

Skriftlige tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato.

Selger er ikke bundet av muntlige tilbud/avtaler mellom kjøper og selgers representant før disse er bekreftet skriftlig av selger.


Priser

Leveringsdagens priser gjelder, hvis ikke fast pris er tilbudt. 
Er fast pris avtalt, tas det forbehold for prisjusteringer på importerte varer dersom valutakurs og eller råvare pris, ved leveringsdag avviker 
fra kursen på tilbudsdag med mer enn 3 %. Prisendring vil dokumenteres. 
Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift, emballasje, frakt og installasjonsomkostninger. 
I tilfelle endringer i offentlige avgifter, skatter etc. kan også tilbydde faste pris fravikes tilsvarende.

 

Tegninger, beskrivelser, mål og konstruksjoner

Alle oppgaver i kataloger, sirkulærer, annonser, billedmateriale og prislister er veiledende. 
Slike oppgaver er bare bindende for selgeren i den utstrekning ordrebekreftelsen uttrykkelig gjengir eller henviser til disse. 
Alle tegninger, systemforslag, dokumentasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner som overlates til kjøper, forblir selgers eiendom. 
De skal bare benyttes av kjøper til det formål som salget omfatter, og må ikke kopieres, reproduseres, utleveres til 
eller bringes til tredjemanns kunnskap uten selgers skriftlige samtykke på forhånd.

Selger er ikke ansvarlig for endringer i mål eller konstruksjoner av produktene når dette ikke medfører forandringer i deres yteevne. 
Dog er kjøper berettiget til å heve kjøpet hvis han har tatt forbehold om at de oppgitte mål eller konstruksjoner ikke må endres.

 

Levering

Følgende leveringsbetingelser gjelder: 
Varer distribueres med selgers transportør og forhåndsbetales av selger. 
Selger avregner fraktkostnad på varefaktura. 
Minimum fraktbeløp er kr. 150,-. 
Varene leveres DAP ( at Place), Incoterms 2010. 
Leveringspunktet defineres i adresse-informasjonen på den enkelte ordre.

For postpakker faktureres porto, tillagt MVA.

Kjøper kan unntaksvis innvilges ExWorks.

Kolli over 250 kg (fraktberegnet vekt) leveres på første kontaktpunkt, under tak, på kundens gateadresse.

Ved ønske fra kunde om avvik fra DAP/standardlevering, forbeholder selger seg å få betalt for ekstra leveringskostnader.

Minste ordre:
Vår standard minsteordre er kr. 1200,-. Ved ordre under kr. 1200,- belastes et tillegg på kr. 150,-.

Restleveringer:
Alle restleveranser med verdi under kr. 200,- blir strøket og må bestilles på ny.

 

Risikoovergang og forsikring

Det vises til definering av ExWorks og DAP (se punkt om Levering)
Varer som lagres for kjøper forsikres av selger. 

 

Installasjon

Hvis selger påtar seg installasjon av maskiner, skal han ha godtgjort reiseomkostninger og diettomkostninger for det personalet 
som er nødvendig for installasjon og eventuell opplæring, etter statens regulativ.

Kjøper er ansvarlig for at lokalet er egnet, at nødvendige elektriske installasjoner o.l. foreligger og at strømtilførselen er tilfredsstillende stabil.

Kjøper er ansvarlig for transport fra eget varemottak til installasjonssted, jmfr NLM10. 

 

Utlån

Hvis selger foretar prøveoppstilling av et produkt uten at faktura blir utstedt, har kjøper ansvar for skader som måtte oppstå 
så lenge produktet er i hans varetekt.

Fakturering eller retur skal finne sted innen 1 måned, hvis ikke annet er avtalt. I mellomtiden er produktet selgers eiendom. 
Retur skal være i originalemballasjen når dette er mulig, jmfr NLM10.

 

Betaling

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

En kunde som innvilges generalnota forplikter seg til ved forfall å betale hele generalnotaen, selv om det er reklamert på ett 
eller flere av underbilagene. Godkjente reklamasjoner avregnes med kreditnota på neste generalnota.

Selger kan forbeholde seg hel eller delvis forskuddsbetaling, eller kreve at det stilles betryggende sikkerhet for leveransen. 
Selger er ikke forpliktet til å yte kreditt. Etter forfall beregnes rente ihht gjeldende lov om Renter ved forsinket betaling.

Dersom betaling ikke er skjedd ved forfall, gir dette selger rett til omgående å si opp avtalen, og ethvert utestående beløp, 
med tillegg av renter og omkostninger forfaller da umiddelbart til betaling. Selger forbeholder seg retten til å inntektsføre uoppgjorte kreditnotaer, 
dobbeltbetalinger og lignende som ikke er løst innen ett år etter opprinnelig reskontrodato, og som har en verdi under kr. 10.000.

Ved forsinket betaling ilegges purregebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. 

 

Salgspant

I henhold til lov om pant av 8. februar 1980 forbeholder selgeren seg salgspant i alle leverte varer, 
bortsett fra varer bestemt til videresalg, kfr. § 3-14/17 i loven. Salgspantet opphører når varen er betalt.

 

Leveringstid

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestilling er notert hos selger, eller fra den dato eventuell ordrebekreftelse er sendt.

Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner, 
eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over, derunder forsinket levering fra fabrikk. 
Selger skal imidlertid omgående underrette kjøper straks han får kjennskap til slik forsinkelse.

 

Reklamasjoner

Etter mottakelsen av varene skal kjøper omgående undersøke disse. 
Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 8 dager etter varens mottakelse, reklamere skriftlig.

Hvis ikke reklamasjon skjer innen rett tid, anses leveransen for godkjent.

Ved rettidig reklamasjon har selger utbedringsplikt og rett etter betingelsene i punktet om Utbedring av fabrikasjonsfeil ved maskiner, installasjoner o.l.

 

Returer

Solgte varer tas ikke i retur uten forutgående avtale. Ved godkjent retur skal alltid selgers transportør benyttes. 
Selger aksepterer ikke at andre transport metoder benyttes. Varereturer som skyldes feil forårsaket av kjøper, 
belastes for frakt og håndtering med 150 kroner. 
Om ikke varer returneres i originalemballasjen, kan selger fratrekke sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar.

Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, herunder skaffevarer, 
tas ikke i retur, med mindre det er feil eller mangler ved leveringen.

 

Utbedring av fabrikasjonafeil ved maskiner, installasjoner o.l.

Feil og mangler som påvises ved nye maskiner eller varer, vil bli utbedret av selger, ihht gjeldende betingelser i Kjøpsloven. 
Selger kan velge om han vil reparere eller skifte ut varen. Dersom reparasjon/utbedring skal foretas på et sted 
som er mer enn 20 km fra selgers nærmeste verksted for dette arbeid, skal kjøper betale diett- og reiseomkostninger, samt dekke medgått reisetid. 
Eventuelle fraktomkostninger bæres av kjøper. Hvis en reparasjon nødvendiggjør inngrep i hus eller andre installasjoner, 
maskiner og lignende, skal kjøper bekoste dette. Det vises også til gjeldende NLM10.

 

Ansvar

Selger er ikke ansvarlig for konsekvensskader oppstått ved bruk av de solgte maskiner/varer.

Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår når overleverte instruksjoner eller bruksanvisning ikke følges, 
eller ved anvendelse av andre deler eller tilbehør enn originaldeler, eller tilbehør som ikke er godkjent av selger; ved forsømt vedlikehold, 
ved uforsvarlig oppbevaring eller behandling, ved ureglementert inngrep, feilaktig montering utført av andre enn selger, 
reparasjon utført av reparatør som ikke er anvist av selger, samt ved større elektriske spenningsvariasjoner eller andre elektriske forstyrrelser.

Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til varens kostende.

 

Emballasjeavgift

Emballasjeavgiften er et resultat av samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og er innbakt i våre kundepriser. 

 

Miljøgebyr

Miljøgebyr gjelder elektriske artikler og er et resultat av Toll- og avgiftsdirektoratets avtale med Elektronikkretur AS. 
Gebyrets størrelse er innbakt i våre kundepriser.

 

Voldgift

I tilfelle uenighet om forståelsen av disse betingelsene, skal tvisten henvises til en voldgiftsrett på tre medlemmer, 
hvor hver part oppnevner 1 representant, og den tredje oppnevnes av den bransjeforening under hvis arbeidsområde maskinen/varer hører. 
Tvister avgjøres i Oslo og norsk rett gjelder.

Om voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling gjelder forøvrig bestemmelsene i tvml. kpt. 32.

 

Til toppen

 Miljømerker